Mountains in Pakistan

Mountains in Pakistan

#MountainHeightRangeGroupDistrict
1Chogori/K-28,611KarakoramBoltoroSkardu
2Nanga Parbat8,125HimalayasDiamerDiamer
3Gasherbrum No. I/Hidden Peak8,068KarakoramBoltoroSkardu
4Falchan Kangri / Broad Peak8,047KarakoramBoltoroSkardu
5Gasherbrum No. II8,035KarakoramBoltoroSkardu
6Broad Peak Middle/Central8,016KarakoramBoltoroSkardu
7Gasherbrum No. III7,952KarakoramBoltoroSkardu
8Gasherbrum No.lV7,925KarakoramBoltoroSkardu
9Distaghil Sar Main7,885KarakoramHisparGilgit
10Kunyang Chhish/Main7,852KarakoramHisparGilgit
11Masherbrum NE/ (K-1)7,821KarakoramBagrotGilgit
12Masherbrum7,806KarakoramBagrotGilgit
13Rakaposhi7,788KarakoramBagrotGilgit
14Batura No. I7,785KarakoramBatura MustaghGilgit
15Batura II7,762KarakoramBatura MustaghGilgit
16Distaghil Sar No. II7,760KarakoramHisparGilgit
17Kanjut Sar No. I7,760KarakoramHisparGilgit
18Masherbrum W7,750KarakoramBoltoroSkardu
19Saltoro Kangri No. I7,742KarakoramSoltoroGaunche
20Batura No. II7,730KarakoramBatura MustaghGilgit
21Batura III7,729KarakoramBatura MustaghGilgit
22Trivor / Peak No. 87,720KarakoramHisparGilgit
23Tirich Mir (Main)7,708HindukushHindukushChitral
24Saltoro Kangri II7,706KarakoramSoltoroGaunche
25Chhaltoro Gang R1 N7,705KarakoramSoltoroGaunche
26Distaghil Sar (E)7,700KarakoramHisparGilgit
27Tirich Mir (East)7,692HindukushHindukushChitral
28Saser Kangri I7,672KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
29Chogolisa No. I SW/E7,665KarakoramBoltoroSkardu
30Chogolisa No. II/NE7,654KarakoramBoltoroSkardu
31Yukshin Garden Sar7,641KarakoramHisparGilgit
32Kunyang Chhich(S)7,620KarakoramHisparGilgit
33Shispare7,611KarakoramBatura MustaghGilgit
34Batura IV7,594KarakoramBatura MustaghGilgit
35Broad Peak (N)7,550KarakoramBoltoroSkardu
36Skyang Kangri No.I7,544KarakoramBoltoroSkardu
37Batura V7,531KarakoramBatura MustaghGilgit
38Yakshin Gardaan No. I7,530KarakoramHisparGilgit
39Mamostong Kangri7,516KarakoramSoltoroGaunche
40Saser Kangri E7,513KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
41Tirich Mir (West II)7,500HindukushHindukushChitral
42Skyang Kangri No. II7,500KarakoramBoltoroSkardu
43Kunyang Chhish (W)7,500KarakoramHisparGilgit
44Saser Kangri II W7,500KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
45Saser kangri III7,495KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
46Pumari Chhish (W)7,492KarakoramHisparGilgit
47Tirich Mir (West I)7,487HindukushHindukushChitral
48Pasu Massive M7,478KarakoramBatura MustaghGilgit
49K-127,469KarakoramSoltoroGaunche
50Teram kangri 17,463KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
51Malubiting (W)_7,453KarakoramHaramoshGilgit
52Muchu Chhish7,453KarakoramHisparGilgit
53Pumari Chhish (N)7,440KarakoramHisparGilgit
54Yazghil Dome (S)7,440KarakoramHisparGilgit
55Sia Kangri No I / N7,422KarakoramBoltoroSkardu
56Haramosh No. I7,409KarakoramHaramoshGilgit
57Teram Kangri II7,406KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
58Istro-Nal (Main)7,403HindukushHindukushChitral
59Tirich Mir (West III)7,400HindukushHindukushChitral
60Kunyang Chhish (E)7,400KarakoramHisparGilgit
61Pumari Chhish (S)7,400KarakoramHisparGilgit
62Yazghil Dome (N)7,400KarakoramHisparGilgit
63Ultar No. I7,388KarakoramBatura MustaghGilgit
64Rimo (S) No. I Peak 517,385KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
65Teram Kangri III7,382KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
66Sherpi Kangri I Main7,380KarakoramSoltoroGaunche
67Istro-Nal (North I)7,373HindukushHindukushChitral
68Rimo (S) No. II P-507,373KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
69Istro-Nal (North II)7,372HindukushHindukushChitral
70Sherpi Kangri No. II7,370KarakoramSoltoroGaunche
71Istro-Nal (North III)7,365HindukushHindukushChitral
72Skil Brum7,360KarakoramBoltoroSkardu
73Skyang Kangri M7,357KarakoramBoltoroSkardu
74Karun Kuh7,350KarakoramHisparGilgit
75Kunyang Chhish W7,350KarakoramHisparGilgit
76Pumari Chhish S7,350KarakoramHisparGilgit
77Saragharar (Main)7,349HindukushHindukushChitral
78Skyang Kangri W7,345KarakoramBoltoroSkardu
79Momhil Sar / Peak – 77,343KarakoramHisparGilgit
80Ghent (N)7,342KarakoramBatura MuztaghGilgit
81Saraghrar (Central)7,330HindukushHindukushChitral
82Yutmaru Sar (S)7,330KarakoramHisparGilgit
83Bojohagur Duanasir7,329KarakoramBatura MustaghGilgit
84Sia Kangri No II/E7,325KarakoramBoltoroSkardu
85Yazghil Domes S7,324KarakoramBoltoroSkardu
86Gasherbrum No. V7,321KarakoramBoltoroSkardu
87Kunyang Chhish (SE)7,320KarakoramHisparGilgit
88Malanghutti7,320KarakoramHisparGilgit
89Baltoro Kangri No. I7,312KarakoramBoltoroSkardu
90Ultar No. II7,310KarakoramBatura MustaghGilgit
91Saragharar (S)7,307HindukushHindukushChitral
92Istro-Nal (South)7,303HindukushHindukushChitral
93Saraghrar (NW)7,300HindukushHindukushChitral
94Istro-Nal (West I)7,300HindukushHindukushChitral
95Urdok No. I7,300KarakoramBoltoroSkardu
96Baltoro Kangri No. III7,300KarakoramBoltoroSkardu
97Malubiting (NW)7,300KarakoramHaramoshGilgitt
98Yazghil Domes N7,300KarakoramHisparGilgit
99Sherpi Kangri No. III7,300KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
100Teram kangri IV7,300KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
101Malubiting Central7,291KarakoramHaramoshGilgit
102Rakapohsi (E)7,290KarakoramBagrotGilgit
103Savoia Kangri7,286KarakoramBoltoroSkardu
104Baintha Brakk/Ogre7,285KarakoramPanmahSkardu
105Passu/Peak No. 557,284KarakoramBatura MustaghGilgit
106Pasu Massiv E7,284KarakoramBatura MuztaghGilgit
107K-67,282KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
108Istro-Nal (West II)7,280HindukushHindukushChitral
109Baltoro Kangri No. III7,280KarakoramBoltoroSkardu
110Istro-Nal (Northwest)7,276HindukushHindukushChitral
111Golden Throne SE7,275KarakoramBoltoroSkardu
112Golden Throne NW7,274KarakoramBoltoroSkardu
113Diran /Minapin7,273KarakoramBagrotGilgit
114Mustagh Tower (E)7,273KarakoramBoltoroSkardu
115Sia Kangri No. IV/Central7,273KarakoramBoltoroSkardu
116Mustagh Tower (W)7,270KarakoramBoltoroSkardu
117Golden Throne NE7,270KarakoramBoltoroSkardu
118Golden Throne SE7,265KarakoramBoltoroSkardu
119Summari7,263KarakoramBoltoroSkardu
120Baltoro kangri No. V7,260KarakoramBoltoroSkardu
121Baltoro Kangri No. IV7,254KarakoramBoltoroSkardu
122Saraghrar (SW-I)7,250HindukushHindukushChitral
123Apsarasas-17,245KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
124Apsarasas II7,239KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
125Apsarasas III E7,236KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
126Rimo No. II P-497,233KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
127Apsarasas IV7,227KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
128Saraghrar (SE-I)7,208HindukushHindukushChitral
129Mt. Rose/Singhi Kan7,202KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
130Saraghrar (SW-II)7,200HindukushHindukushChitral
131Istro-Nal (X)7,200HindukushHindukushChitral
132Urdok Kangri I7,200KarakoramBoltoroSkardu
133Malubiting LC7,200KarakoramHaramoshGilgit
134Bularang Sar7,200KarakoramHisparGilgit
135Lupghar Sar (E)7,200KarakoramHisparGilgit
136Lugpahur Sar MD7,200KarakoramHisparGilgit
137Apsarasas V7,187KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
138Apsarasas III E7,184KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
139Apsarasas III W7,181KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
140Mustagh Tower (NW)7,180KarakoramBoltoroSkardu
141Rimo No. III7,169KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
142Kampir Dior7,168KarakoramBatura MuztaghGilgit
143Karun Koh7,164KarakoramKhunjerabGilgit
144Hachindar Chish7,163KarakoramBatura MustaghGilgit
145Yermanenbu Kangri7,163KarakoramBoltoroSkardu
146Un-Named/Masherbrum7,163KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
147Un-Named7,150KarakoramBoltoroSkardu
148Depak7,150KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
149Latok No. I7,145KarakoramPanmahSkardu
150Kampir Dior7,143KarakoramBatura MustaghGilgit
151Gasherbrum V7,133KarakoramBoltoroSkardu
152Shakawar7,125HindukushHindukushChitral
153Apsarasas (S)7,117KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
154Koh-I-Nadir Shah7,116HindukushHindukushChitral
155Udren Zom (N)7,108HindukushHindukushChitral
156Kunyang Chhish (N)7,108KarakoramHisparGilgit
157Langar (Main)7,100HindukushHindukushChitral
158Saraghrar (SS)7,100HindukushHindukushChitral
159Ghenta7,100KarakoramBatura MustaghGilgit
160Sia shish7,100KarakoramBatura MustaghGilgit
161Lupghar II / Central7,100KarakoramHisparGilgit
162Yakshin Gardaan No. I7,100KarakoramHisparGilgit
163Sherpi Kangri7,100KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
164Ghenta7,090KarakoramBatura MuztaghGilgit
165Urdok No. II7,082KarakoramBoltoroSkardu
166Mandu Pk7,081KarakoramBoltoroSkardu
167Udren Zom (Central)7,080HindukushHindukushChitral
168Chogolisa Kangri I7,071KarakoramBoltoroSkardu
169Langar (SE)7,061HindukushHindukushChitral
170Pyramid/Thyor7,058KarakoramBoltoroSkardu
171Udren Zom (S)7,050HindukushHindukushChitral
172Link Sar7,041KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
173Saraghrar (N)7,040HindukushHindukushChitral
174Spantik/Ghenish Chish7,027KarakoramHaramoshSkardu
175Akber Chioh/Akher7,020HindukushHindukushChitral
176Chogolisa Kangri II7,014KarakoramBoltoroSkardu
177Rakaposhi (E)7,010KarakoramBagrotGilgit
178Malubiting (E)7,010KarakoramHaramoshGilgit
179Gasherbrum No. VI7,004KarakoramBoltoroSkardu
180Sangemer Mar7,000KarakoramBatura MuztaghGilgit
181Un-Named7,000KarakoramBoltoroSkardu
182Lupghar Sar III (E)7,000KarakoramHisparGilgit
183Chogolisa(W)/Prupoo7,000KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
184Ghent III7,000KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
185Kaberi Peak7,000KarakoramSiachen (disputed)Gaunche
186Apsarasas(E)/Un-Named7,000KarakoramSiachen (disputed)Gaunche


545 Views